Ziroğlu Avukatlık Bürosu tarafından uzmanlık alanlarından biri olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında İş Hukuku Mevzuatı ışığında verilen hizmetlerden bazıları:

-İhtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
-Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
-İş sözleşmelerinin güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi
-Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü
-İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar
hakkında danışmanlık verilmesi
-Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından
yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
-Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi